Sở GTVT tỉnh Sơn La - Kiện toàn Ban An toàn giao thông tỉnh Sơn La